مسابقه ی زیر نویس !!

برای آنان که به مسابقه علاقه دارند !


در این مسابقه، شما برای یک ویدیو یک زیر نویس در مورد مشکلات دانشجوها تهیه می‌کنید. ابتدا ویدیو زیر را نگاه کنید سپس یک زیر نویس درست کنید!

You like taking the lead of line?

Being the first to know always feels great... Signing up to our newsletter gives you exclusive access to our Grand Opening!